Våra bolag och stiftelser

Hörselskadades Riksförbund (HRF) har två helägda bolag och flera stiftelser. Syftet med dessa är att främja hörselskadades intressen.

HRF Hörteknik AB

HRF Hörteknik AB är ett företag med legitimerade audionomer som utför hörselmätningar samt provar ut, säljer och ger råd om hörapparater, hörhjälpmedel, individuellt anpassade hörselskydd och andra smarta lösningar för ett bekvämare liv. Hörselmottagningen i Stockholm är auktoriserad av Stockholms läns landsting att utföra hörapparatutprovningar på uppdrag av landstinget.
Verksamheten startades 2002.


Forskningsinstitutet Hörselbron AB

Forskningsinstitutet Hörselbron bedriver forskning, utveckling och kvalitetsutvärdering inom teknisk audiologi och hörselteknik, och är tänkt att vara en bro mellan hörselforskningen och hörselskadade användares praktiska verklighet. Bland annat har Hörselbron tagit fram hörseltest på webben, i telefon och som app, på uppdrag av HRF.

Institutet hanterar ett kvalitetsregister för primär hörselrehabilitering, som 2012 blev upphöjt till ett nationellt kvalitetsregister under öron-näsa-hals (ÖNH) nationella kvalitetsregister. Just nu arbetar institutet också med ett forskningsprojekt på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet och HRF, där skillnader i nytta och pris mellan olika hörapparatmodeller studeras. Forskningsinstitutet Hörselbron grundades av HRF i februari 2011.


Hörselforskningsfonden

Hörselforskningsfonden delar varje år ut anslag till medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig forskning inom hörselområdet. Vilka projekt som tilldelas anslag beslutas av en grupp forskare med höga, vetenskapliga meriter, tillsammans med företrädare för HRF.

Fonden instiftades av HRF 1989, efter en Radiohjälpsinsamling till förmån för hörselforskningen. I dag kommer Hörselforskningsfondens nya medel främst från HRFs insamling till förmån för hörselforskningen.

Vart fjärde år arrangerar HRF, i samarbete med Hörselforskningsfonden, en forskningskonferens med ledande företrädare för svensk hörselforskning. I samband med denna konferens delar Hörselforskningsfonden ut Stora Hörselpriset till en eller flera forskare som har gjort "betydande forskningsarbete inom hörselområdet som direkt eller på sikt kan anses ha stor positiv påverkan på hörselskadades vardag".

HRFs sociala fonder

HRFs sociala fonder delar ut stipendier till hörselskadade, döva och vuxendöva samt föräldrar till hörselskadade och döva barn. I första hand ges bidrag till utlandsstudier, språkresor och till teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade och döva barn.

Aktiviteten ska äga rum mellan 1 maj det år då ansökan behandlas, och 30 april följande år. Medlemskap i HRF i minst 12 månader före sista ansökningsdag ger företräde.
Sista ansökningsdag inför nästa utdelning är 31 mars 2017. Utdelning sker i maj–juni.

Enskilda kan söka medel ur de sociala fonderna vart tredje år. Det vill säga: den som har fått medel ur de sociala fonderna måste vänta två år på att kunna söka igen.

Ansökan om bidrag ur Hörselskadades Riksförbunds fonder »

Ansökan om bidrag från SIH:s stiftelse för döva och hörselskadade »

Annonser