Forskning och utveckling

Ett av HRFs viktigaste uppdrag är att initiera och främja forskning och utveckling. Ny kunskap öppnar nya möjligheter och banar vi väg för högre livskvalitet och bättre livsvillkor för hörsel­skadade.

Hörselskador är ett av våra största folkhälsoproblem. Ändå avsätts ganska lite samhällsresurser till forskning om hörsel. Därför har HRF instiftat Hörselforskningsfonden och startat Forskningsinstitutet Hörselbron.

Via Hörselforskningsfonden delar vi ut anslag till medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning. Det kan till exempel handla om orsaker till hörselskador och hur de kan botas, effektivare diagnosmetoder, bättre kommunikation, samt utveckling av hjälpmedel och behandlingsmetoder som kan ge hörselskadade en bättre tillvaro. Anslagen fördelas av ledande forskare inom området. Läs mer om vilka projekt fonden stödjer 2015.

Forskningsinstitutet Hörselbron bedriver forskning inom teknisk audiologi. Här arbetar forskare bland annat med att utvärdera hörapparater och utprovningsprocesser samt att utveckla nya, tekniska lösningar.

Läs mer om hur du kan bidra till HRFs insamling till förmån för hörselforskningen »


Ur HRFs intressepolitiska program: Forskning och utveckling

HRF anser...

  • att hörselforskning i bred bemärkelse – med medicinsk, teknisk, beteende­veten­skaplig, samhällsvetenskaplig eller annan inriktning – ska ha en framskjuten plats inom svensk forskning.
  • att audiologi ska vara ett eget ämnesområde på universitetsnivå samt att det ska bedrivas klinisk forskning inom audiologi vid universitets­sjukhus.
  • att resultat av forskning och utveckling som är till gagn för hörselskadade ska tillvaratas och spridas så att det kommer till praktisk tillämpning.
  • att det ska skapas goda förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning med inriktning på hörsel.
  • att det ska göras kontinuerliga kvalitetsuppföljningar av hörapparater, hjälpmedel och andra habiliterande och rehabiliterande insatser.

Annonser