Äldre män med hörapparat lever längre, visar ny forskning

Äldre, hörselskadade män lever längre om de använder hörapparat än om de inte gör det. Det visar en ny, isländsk forskningsstudie, som därmed ger klart besked om att fungerande kommunikation kan vara en fråga om liv och död.

President Clinton skaffade hörapparater och förbättrade därmed sina odds för ett långt liv.
© The Clinton Foundation

Den isländska studien omfattade ungefär 5 000 personer. Den visade att äldre män med hörselnedsättning, eller både hörsel- och synnedsättning, som inte använder hörapparater, löper högre risk att avlida inom en femårsperiod än personer som använder hörapparat. Dödsorsakerna var flera, men framför allt hjärt-kärlsjukdomar.

Hörapparatanvändarna i studien var i genomsnitt äldre och hade större hörselnedsättningar än de som inte använde hörapparater. Ändå var dödligheten bland hörapparatanvändarna signifikant lägre än bland hörselskadade utan hörapparater. De som använde hörapparater levde ungefär lika länge som personer utan hörselnedsättning.

Bland kvinnor med hörselnedsättning fanns inga större skillnader i dödlighet. Studien fann inte heller några liknande samband mellan synnedsättning och dödlighet.

Forskningsstudien "Impairments in hearing and vision impact on mortality in older people: the AGES-Reykjavik Study" publicerades av den vetenskapliga tidskriften Age and Ageing, Oxford Journals.

Enligt världshälsoorganisationen WHO ligger hörselnedsättning på Top 10-listan över de diagnoser i Europa som har störst inverkan på livskvaliteten.

HRF arbetar för regelbundna hörselkontroller för att göra det möjligt att tidigt upptäcka och åtgärda hörselproblem. På så sätt kan ytterligare hälsoproblem förebyggas och livskvaliteten höjas. Den isländska forskningsstudien bekräftar vikten av att HRF driver dessa frågor.

Annonser